Wednesday, August 10, 2011

PPISMP S3-EQ3311 1D

Nama Kursus Title
Kompetensi Kecerdasan Emosi
Emotional Intelligence
Kod Kursus
EQ 3311 D1
Kredit
1 (1+0)
Jam Kontak
15
Bahasa Penghantar
Bahasa Melayu
Prasyarat
Tiada
Tahun
 Pra Persediaan
Semester
3
Hasil Pembelajaran
1.    Menjelaskan konsep dan kepentingan kompetensi kecerdasan emosi
2.    Menganalisis model kompetensi kecerdasan emosi
3.    Mengenal pasti tingkah laku bagi setiap komponen kompetensi kecerdasan emosi
4.    Mengenal pasti dan menggunakan perkataan emosi dengan tepat dan betul
5.    Menggunakan dialog dalaman yang konstruktif untuk mengurus emosi dalam situasi yang mencabar
6.    Mengaplikasi pengetahuan Kecerdasan Emosi untuk pembelajaran sepanjang hayat
7.    Menilai diri dengan menggunakan inventori untuk mengenal pasti tahap Kompetensi Personal diri bagi setiap subkomponen Kompetensi Personal
8.    Membuat refleksi introspektif tahap Kompetensi Personal diri
9.    Menganalisis tingkah laku sosial dan tindakan watak serta memberi cadangan untuk meningkatkan Kompetensi Sosial Watak dalam situasi yang diberi
10. Menilai diri dengan menggunakan inventori untuk mengenal pasti tahap Kompetensi Sosial diri bagi setiap subkomponen Kompetensi Sosial
11. Membuat refleksi introspektif tahap Kompetensi Sosial diri

Sinopsis
Tajuk ini memperkenalkan konsep asas kecerdasan emosi berbanding kecerdasan intelek serta kepentingan memiliki kompetensi kecerdasan emosi. Untuk mengukuhkan pengetahuan pelajar, model kompetensi kecerdasan emosi akan diperkenalkan. Berpandukan model ini, ciri-ciri utama tingkah laku bagi setiap komponen kompetensi akan dibincangkan.   

This topic introduces and compares the basic concept and models of Emotional and Intellectual Competency to develop students’ knowledge. Key behavioural characteristics for each component of the competency will be discussed.

Wednesday, January 19, 2011

Teori Behaviorisme


TEORI PEMBELAJARAN DAN MODEL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
TEORI PEMBELAJARAN

Definisi pembelajaran

Menurut ahli-ahli psikologi behavioris – perubahan yang berlaku dalam diri seseorang individu yang disebabkan oleh pengalaman.
                                                                        (Mazur, 1990: Rocklin, 1987)

Perubahan yang disebabkan oleh tumbesaran (seperti menjadi bertambah tinggi) bukanlah situasi pembelajaran. Begitu juga ciri-ciri yang wujud sejak dilahirkan (seperti tindakbalas terhadap kelaparan atau kesakitan).

Walau bagaimanapun sukar untuk membezakan antara pembelajaran dan tumbesaran kerana kedua-duanya saling berkaitan.

MF* Mengapa kanak-kanak merasa cemas apabila melihat doktor dengan jarum suntikan?

Pada kurun ke 19, kajian tentang proses pembelajaran mula dilakukan. Tumpuan diberikan kepada bagaimana haiwan dan manusia belajar.

Pada asasnya Teori Pembelajaran boleh diklasifikasikan kepada empat mazhab:
            Behaviorisme
            Kognitif
            Humanistik
            Sosial
            Konstruktivisme


1.0 TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORISME

Antara tokoh ialah I.P. Pavlov (Pelaziman Klasik), J.B. Watson (Pelaziman Klasik / Emosi), E.L. Thorndike (Pelaziman Operan - Pembelajaran “Cuba Jaya”, Hukum Kesediaan, Hukum Latihan dan Hukum Kesan) dan B.F. Skinner (Pelaziman Operan).

Kebanyakan teori mereka ialah melalui pemerhatin dan kajian terhadap haiwan seperti anjing, tikus, kucing dan burung merpati.

Kajian mereka bertumpu kepada perhubungan antara Rangsangan dan Tindakbalas yang menghasilkan perubahan tingkah laku – terkenal sebagai Teori R – G. Menurut teori ini, tingkahlaku boleh diperhati, diukur, dikawal, diramal, dipelajari dan dibentuk.


1.1 TEORI PELAZIMAN KLASIK PAVLOV

 1. Anjing tidak ada respon bila melihat loceng (rangsangan yang neutral)
 2. Air liur dikeluarkan bila anjing nampak makanan (rangsangan tak terlazim)
 3. Setiap kali sebelum makanan diberikan, loceng diberikan terlebih dahulu.
 4. Lama-kelamaan anjing mengeluarkan air liur bila mendengar bunyi loceng walaupun tiada bau makanan.
 5. Ini dikatakan pelaziman klasik.
 6. Pelaziman klasik – Proses di mana rangsangan yang neutral dan gerakbalas tak terlazim digabungkan berulangkali sehingga menjadi rangsangan terlaz im yang boleh melahirkan gerakbalas terlazim.

Hasil dari kajiannya, Pavlov berpendapat:

·        Pembelajaran boleh berlaku akibat kaitan antara rangsangan dengan gerak balas. Rangsangan akan menimbulkan gerak balas.
·        Pembelajaran boleh berlaku melalui latihan, motivasi dan pengalaman.
·        Beberapa konsep penting dihasilkan melalui prinsip pelaziman klasik Pavlov:
1.      Generalisasi – rangsangan yang sama akan menghasilkan tindak balas yang sama.
2.      Diskriminasi – bertindakbalas terhadap sesuatu rangsangan yang tertentu sahaja dan tidak pada rangsangan yang lain.
3.      Penghapusan – berlaku apabila rangsangan terlazim yang tidak disertai dengan rangsangan tidak terlazim.

1.2 TEORI PELAZIMAN KLASIK WATSON

Membuat penyelidikan tentang emosi kanak-kanak (Albert – tikus putih). Kemudian meneruskan kajian lanjut tentan emosi. Dia mendakwa bahawa ada tiga jenis emosi yang tidak dipelajari apabila lahir iaitu takut, marah dan sayang.

 • Emosi manusia boleh dilazimkan secara klasik.
 • Menyarankan bahawa guru boleh mempengaruhi pengalaman pembelajaran pelajar dengan dengan menentukan rangsangan yang akan didedahkan kepada mereka dan jenis gerak balas yang yang akan dihasilkan.
 • Dalam proses pengajaran, guru haruslah sentiasa memilih rangsangan yang menyeronokkan serta meminimumkan yang negatif.


1.3 TEORI PELAZIMAN OPERAN THORNDIKE

 • Ahli Behavioris pertama menggunakan konsep Pelaziman Operan.
 • Kajian ke atas seekor kucing , sangkar dan makanan – Pembelajaran Cuba Jaya.
 • Tiga Hukum Pembelajaran:
  1. Hukum Kesediaan – kesediaan psikomotor, afektif dan kognitif
  2. Hukum Latihan
  3. Hukum Kesan

·  Untuk meningkatkan tahap kesediaan belajar, guru harus menggunakan motivasi yang sesuai.
 • Mengukuhkan pertalian antara rangsangan dan gerak balas pelajar dengan membanyakkan aktiviti latihan, ulangkaji, aplikasi serta pengukuhan dalam keadaan  yang menyeronokkan.
 • Memberi ganjaran dan peneguhan untuk respons atau gerak balas yang betul daripada pelajar.
 • Memberi peluang kepada pelajar untuk menikmati kejayaan dalam pembelajaran mereka.

1.4 TEORI PELAZIMAN OPERAN SKINNER

 • Gerak balas boleh diperkuatkan (diulangi) atau dihapuskan (tidak diulangi), jika diberiakan peneguhan sebaik sahaja gerak balas itu ditunjukkan.
 • Peneguhan ialah perkara yang dilakukan untuk menggalakkan sesuatu perlakuan itu diulangi.
 • Peneguhan Positif – memberi ganjaran setelah perlakuan baik dilakukan atau perlakuan buruk tidak dilakukan.
 • Peneguhan Negatif – rangsangan yang tidak menyenangkan bagi meningkatkan sesuatu perlakuan yang baik.


2.0 TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF

·        Ahlai-ahli psikologi kognitif seperti Kohler, Koffka dan Wertheimer (juga dikenali sebagai ahli psikologi Gestalt) berpendapat bahawa pembelajaran ialah suatu proses dalaman yang berlaku dalam akal fikiran, dan tidak dapat diperhatikan secara langsung.
·        Tumpukan kepada pelbagai jenis pembelajaran dalam proses menyelesaikan masalah dan penggunaan celik akal dan model memproses maklumat mengikut peringkat umur dan kebolehan pelajar.
·        Pembelajaran hanya boleh berlaku sekiranya pelajar mempunyai cukup pengalaman yang berkaitan untuk mempelajari pengalaman baru di samping mempunyai motif serta rela mengambil inisiatif diri sendiri untuk menjalankan aktiviti pembelajaran.
 • Kohler dalam kajian ke atas cimpanzi yang bernama Sultan telam menemui pembelajaran melalui “celik akal” (insight).
 • Celik akal bermaksud idea yang berlaku secara tiba-tiba dalam proses menyelesaikan masalah yang juga ada perkaitan dengan pengalaman lepas.

3.0 TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL

 • Menganggap manusia sebagai makhluk yang aktif, berupaya membuat pilihan dan menggunakan proses-proses perkembangan untuk memperihalkan peristiwa serta berkomunikasi dengan orang lain.
 • Bandura dan Walters telah membuat kajian ke atas sekumpulan kanak-kanak tadika, beliau  merumuskan bahawa tingkahlaku sosial seperti keagresifan, persaingan, peniruan model dan sebagainya adalah hasil pemerhatian daripada gerakbalas yang ditonjolkan oleh orang lain ( Pembelajaran melalui proses permodelan dan pembelajaran melalui pemerhatian atau peniruan).
 • Bandura mengenalpasti empat unsur utama dalam proses pembelajaran melalui permodelan atau pemerhatian / peniruan iaitu perhatian (attention), mengingat (retention), reproduksi (reproduction) dan peneguhan (reinforcement / motivation).
 • Implikasi Teori Bandura:
  1. Penyampaian guru hendaklah cekap dan menarik agar guru menjadi role model kepada pelajar.
  2. Demontrasi guru hendaklah jelas serta menarik agar membolehkan pelajar menirunya dengan mudah dan tepat.
  3. Guru juga boleh gunakan rakan sebaya yang cemerlang menjadi role model untuk membuat demontrasi dalam kelas atau luar bilik darjah.
  4. Guru boleh menggunakan teknik main peranan dan simulasi.

4.0 TEORI PEMBELAJARAN HUMANISTIK

 • Menyarankan bahawa pelajar belajar mengikut motifnya sendiri.
 • Setiap individu mempunyai potensi dan keinginan untuk mencapai kecemerlangan kendiri (kesempurnaan kendiri).
 • Tokoh utama ialah Carl Rogers dan Abraham Maslow.

Ciri Utama Teori Pembelajaran Carl Rogers

 1. Pengalaman setiap individu adalah fenomena-logikal, iaitu pengalamannya hanya dialami oleh individu sendiri sahaja.
 2. Setiap individu mempunyai kecenderungan dan hasrat sendiri untuk mencapai kesumpurnaan kendiri.
 3. Setiap individu mempunyai konsep kendiri yang unik melalui sistem nilai dan kepercayaan diri.
 4. Individu juga banyak dipengaruhi oleh persekitaran.
 5. Mengutamakan pembelajaran berpusatkan pelajar.

Ciri Utama Teori Pembelajaran Maslow

 1. Motivasi intrinsik merupakan kuasa dalaman  yang berada dalam perkembangan fisiologikal dan psikologikal manusia.
 2. Menghuraikan hierarki dalam keperluan manusia.

5.0 TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISMA

 • Pendekatan pembelajaran yang menyediakan peluang kepada pelajar untuk membina kefahaman terhadap perkara yang dipelajaridengan mewujudkan jaringan atau hubungan (dalam minda) antara idea dan fakta yang sedang diajar / dipelajari.
 • Pelajar membina jaringan maklumat antara pengetahuan sedia ada dengan pengetahuan baru dipelajari.
 • Tokoh Konstruktivisma seperti Ernst Von Glaserfeld, J. Anderson, Piaget dan Vygotsky
 • Terdapat tiga jenis konstruktivisma: exogeneneous, endogeneous dan dialektikal.


Ciri-ciri Pengajaran Konstruktivisma

 1. Menyusun / menstruktur P&P disekitar utama / penting.
 2. Pembelajaran dahulu atau pengetahuan sedia ada penting untuk pembelajaran baru.
 3. Guru harus mempastikan atau mengkaji setakat mana pengurusan pengetahuan lepas.
 4. Guru harus menimbulkan keraguan atau persoalan mencabar minda pelajar untuk menggalakkan mereka meneroka mencari jawapan.
 5. Mengajar individu cara belajar.
 6. Pembelajaran ialah suatu aktiviti sosial: melibatkan interaksi dengan manusia lain seperti guru, rakan dan lain-lain.
 7. Cadangan pembelajaran penemuan, simulasi, pengajaran resiprikal, pembelajaran kooperatif, pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran masteri.
 8. Pengajaran berpusatkan pelajar.
 9. Aktiviti-aktiviti ”hands on” dan ”minds on”.
                                                                                                   Wednesday, January 12, 2011

Piaget-cognitive development

PIAGET – Cognitive Development.
By Prof Dr Abd Majid Mohd Isa

By any standard, Jean Piaget’s contribution to the study of intelligence was profound. Piaget viewed intelligence as arising from construction of cognitive structures (scheme) that mature as a function (operation) of the interaction of the organism with environment, Piaget recognized the importance of adaptation to intelligence as he proposed adaptation as most importance principle to the development of intelligence. As individuals learn from the environment, he has to discover how to address the changes in the environment.
Adjustment consists of two complementary processes namely assimilation and
accommodation. Assimilation is the process of absorbing new information and fitting it into already existing cognitive structure. Accommodation on the other hand is forming new cognitive structure seems adequate to understand new information. The complementary process of assimilation and accommodation, taken together in an interaction, constitute what Piaget referred to as equilibrium – the balancing of the two. It is through this balance that people either add to old scheme or form new one. In modern terms, it is Piaget suggested that the intelligence of children progresses through four discrete stages. Each of this stage builds on the preceding one so that the development of intelligence is essentially cumulative. The first stage is sensorimotor, which occupied birth through roughly age 2. The infant is endowed with reflexes. He slowly learned to discriminate object that is significant to him. For an example, the newborn will suck whatever objects that being put in his mouth. Later he learned to discriminate to which object to be attended and which object to be ignored.
By the end of the sensorimotor period, the infant has started to acquire object
permanence that is the realization that other object can exist apart from him or her. The second stage is the preoperational, which emerges roughly between ages 2 to 7. The child is now beginning to represent the world through symbols and images. The limitation is the symbol and image is directly dependent on the immediate perception of the child. As for example, the child may refer animal by the sound such cat as ‘meow’, dog as ‘ung’ and cow as ‘mooo’. The child is essentially egocentric where he or she sees object and people only from his or her own view. The third stage is the concrete-operational, which occurs between ages of 7 through 11. The milestone of this stage is the child able to perform concrete mental operations such as reversibility. It now is possible for the child to reverse the direction of thought. The child comes to understand, for example, that subtraction is reverse of addition. He or she can thus understand that two schemes of adding and then subtracting a given number of objects cancel each other and leave the number in variant. The period is called concrete because operations are performed for objects that are physically present. A major acquisition of the stage is conservation whereby the child can be able to recognize that objects or quantities remained the same despite changes in their physical appearance. Suppose, for example, a child is shown two glasses, one that is short and fat and another that is tall and thin with same amount of water. The preoperational child will say tall and thin glass has more water than the short and fat glass. The concrete operational child will recognize that both glasses have same amount of
water.

The stage of formal operations begins to evolve at around age of 11 and usually fairly developed by age of 16. There are research findings indicated that some adults never completely develop formal operations. In this stage, the adolescent can think abstractlyand hypothetically. The formal operations individual can view a problem from multiplepoints of view and can think much more systematically. For example, if formal operations individual is asked to provide all possible permutation of the numbers 1, 2, 3 and 4, he or she can implement a systematic strategy for listing all these permutations. In contrast, the concrete operational child will have listed permutations at random. The milestone of formal-operations adolescent is to think scientifically by using hypothetico-deductive reasoning. They can utilized logic to form hypothesis and generate alternatives. The simples modus-operandi is using ‘if….., then…’. As for example, if the shop sells expired goods (hyphothetical), then he may report to authority (alternative 1), go to other shop (alternative 2), …and so on.

Tuesday, January 11, 2011

Proforma Thinking Skil -Unimap


PUSAT KEMAHIRAN KOMUNIKASI DAN KEUSAHAWANAN

Nama Kursus :           Kemahiran Berfikir

Kod Kursus:                EUW322
Jam Kredit :               2
Prasyarat :                 Tiada              

Waktu Kuliah:            Isnin                5.00 – 7.00 pm (Kum 13) BPU 1
                                    Selasa             3.00 – 5.00 pm (Kum 18,14.19) DKD 1
                                    Rabu              2.00 – 4.00 pm (Kum 1,2,17,3) DKR 5
Khamis            3.00 – 5.00 pm (Kum 4,20,5,6) DKR 4
Jumaat           3.30 – 5.30 pm (Kum 7,11,15,8,12) DKN 1

Pensyarah:                En. Razli bin Ahmad
 razli@unimap.edu.my / 04–9851326/017-4051316
                                    PM Dr. Salleh Abd Rashid
                                    salleh@unimap.edu.my/04-9798173
                                    En. Rashidi Hamzah
                                    shidikaun@yahoo.com/0194715051

Sinopsis Kursus
           
Kursus ini bertujuan membina kemahiran berfikir para pelajar dalam konteks penyelesaian masalah.  Kemahiran menyelesaikan masalah pada umumnya memerlukan dua bentuk pemikiran iaitu pemikiran kreatif dan pemikiran kritis.  Melalui pelbagai bentuk prinsip dan kaedah pemikiran lahir, logik, luhur, kritikal dan lateral pelajar berkemampuan untuk berfikir secara lebih kreatif, inovatif dan kritis dalam menghadapi pellbagai masalah dalam kehidupan dan kerjaya masing-masing.

Hasil Pembelajaran

Di akhir kursus, pelajar akan dapat:

CO1:   Memahami falsafah dan konsep-konsep pemikiran dari sudut keagamaan serta pemikiran barat/moden.

CO2:   Mengaplikasikan kemahiran pemikiran lahir, luhur, logik, kritikal dan lateral dalam kehidupan masing-masing.

CO3:   Memahami proses membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan pendekatan kemahiran berfikir.

CO4: Kebolehan mengaitkan hubungan kemahiran berfikir dengan merealisasikan hasrat menjadi negara maju.

Kandungan Kursus


Minggu

Tajuk

Catatan
I
Pengurusan dan Pengenalan Kuliah

II
Pemikiran Luhur: Perspektif Agama


III
Pemikiran Lahir : Perkembangan Kognitif dan
Pendidikan Awal Manusia


IV
Keupayaan Otak Manusia & Kreativiti Pemikiran


v
Kecerdasan Manusia


VI
Tabiat dan Perlakuan Manusia


VII
Pengenalan & Prinsip Pemikiran Logik


IIX
Kaedah Berfikir Secara Logik


IX
Falasi Dalam Pemikiran Logik


X
Prinsip Pemikiran Lateral Dan Kritikal


XI
Alat-Alat Pemikiran Lateral


XII
Penyelesaian Masalah Dan Membuat Keputusan


XIII
Transformasi Pemikiran Negara Maju

Penilaian

Ujian Pertengahan semester 20%
Kerja kursus/pembentangan 30%
Peperiksaan akhir 50%


Rujukan  

Abdul Rahman Abdullah. 2002. Falsafah dan Kaedah Pemikiran. Utusan Publication & Distributors Sd.n Bhd. Kuala Lumpur. 

Ainon & Abdullah Hassan. 1995. Kursus Berfikir Tingg. Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd. Kuala Lumpur.
Benjamin R., Newell, D.A., Lagnado, D., Shanks, R. 2010. Straight Choices: The      Psychology of Decision Making. Psychology Press, NY.
Bob Sproull. 2011. Process Problem Solving. A Guide for Maintenance and Operations Teams. Productivity Press.
Carlos Acosta, V. Jorge Leon, Charles R. Conrad, Cesar O. Malave. 2009. Global Engineering: Design, Decision Making, and Communication. CRC Press
David H. Jonassen. 2010. Learning to Solve Problems. A Handbook for Designing Problem-Solving Learning Environments. Routledge.
De Bono, Edward. 1993.  Serious Creativity. Harper Business, New York.

De Bono, Edward. 1993.  Handbook For Positive Revolution. Viking, New York.

Fisher, A. 2001.  Critical Thinking. Cambridge University Press, Cambridge

Hamidah Abdul Hamid. 1991. Pengantar Logik. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Mohd Yusof Hassan. (2003). Pemikiran Saintifik, SPB4L, Siri Pendidikan Tinggi. Pearson Malaysia Sdn Bhd, Petaling Jaya.
   
Ruggiero, VR. 1998.  The Art of Thinking: A Guide To Critical and Creative Thought. Harper & Row, New York.
Tony Proctor.  2009. Creative Problem Solving for Managers. Developing skills for decision making and innovation. Routledge

SINOPSIS KURSUS
SEMESTER II SIDANG AKADEMIK 2010/2011